Stadgar

 

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Säffle

fastställda vid föreningens kretsstämma 2014-03-27.

 

Naturskyddsföreningen i Säffle är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i Säffle kommun.

 

§ 1 Ändamål och organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar,
länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

 

§ 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

 • verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
 • verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
 • väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

 

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Säffle (i det följande benämnd kretsen) är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

 

§ 4 Verksamhet

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsen kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina medlemmar. Krets har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på kretstidskrift.

 

§ 5 Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.

 

§ 6 Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

 

§ 7 Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

 

§ 8 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie kretsstämma hålls före mars månads utgång. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 14 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

 

§ 9 Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:

 1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. val av ordförande för stämman
 3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. styrelsens verksamhetsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. fastställande av verksamhetsplan
 10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. val av övriga styrelseledamöter
 13. eventuella fyllnadsval
 14. val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. val av valberedning
 16. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. ärenden som väckts genom motion
 18. stämmans avslutande

 

§ 10 Extra kretsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 11 Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den tidpunkt styrelsen beslutar.

Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

 

§ 12 Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande.

Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

 

§ 13 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 14 Firmateckning

Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

 

§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före kretsstämman för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

 

§ 16 Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

 

§ 17 Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

 

§ 18 Upplösning

Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns.

Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.