Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen har under året bestått av ordf. Maria Elvingson, sekr. Bengt Persson, kassör Kjell Olsson samt ledamöterna Gun Andersson, Herbert Kristiansson, Birgitta Torstensson och Annika Westberg. Suppleanter har varit Gunnar Axelsson, Ann-Marie Fransson, Linda Lehrman och Ann-Britt Lövhall.

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte.

Medlemsutskick med programaktiviteter har skickats ut två gånger under året.

Artiklar och annonser om föreningens aktiviteter har varit införda i Säffletidningen vid flera tillfällen.

Styrelsen har främst lagt sin tid på att följa upp kommunens översiktsplan med LIS-områden samt att planera och genomföra vandringar och föreläsningar.

Kretsen bestod vid årets slut av 217 medlemmar, varav 83 familjemedlemmar, en ökning med 10 personer under året.

 

Skrivelser har lämnats i följande ärenden:

Till Säffle kommun: Ny Översiktsplan samt LIS-områden, andra versionen

Till Länsstyrelsen: Översyn av Riksintresse för friluftsliv

 

En enkät skickades ut till alla medlemmar med frågor om föreningens verksamhetsinriktning och arbetssätt.

 

Övriga aktiviteter i styrelsen:

Styrelsen har haft besök av representanter från VVDS för att få en inblick i modernt skogsbruk.

”Skogen som klassrum”, en utomhuspedagogisk dag för 25 lärare i Säffle och Grums.

 

 

Aktiviteter:

6 februari      Skydd och förvaltning av naturreservat. Fredrik Wilde, Länsstyrelsen

27 mars         Årsmöte samt diskussion om jordbrukets betydelse för landsbygden och vårt        landskap, LRF och Ekologiska Lantbrukarna

13 mars         Vandring till Kopperudstjärnet, Långserud, under ledning av Göran Kjellberg

27 april          Vårfåglar vid Brosjön

30 maj           Vandring i stadsmiljö under ledning av Owe Elvingson.

22 sept          Vandring till Mögsjön, Långserud

29 sept          Vandring i naturreservatet Kednäs, Edsleskog

5 okt              Vandring i Segerstad. Samarrangemang med Grums

6 okt              Vandring på Getgars udde, Grums

24 okt            Studiebesök vid LP:s biodling

 

 

Långserud den 12 februari 2014

För Naturskyddsföreningen i Säffles styrelse

 

Maria Elvingson, ordförande