Verksamhetsberättelse 2014

 

Verksamhetsberättelse för

Naturskyddsföreningen i Säffle 2014

 

Styrelsen har under året bestått av ordf. Bengt Persson, sekreterare Annika Westberg, kassör Kjell Olsson samt ledamöterna Kjell Carlsson, Herbert Kristiansson, Birgitta Torstensson och Inger Hagegård. Suppleanter har varit Gun Andersson, Maria Elvingson, Marita Larsson och Ann-Britt Lövhall.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte.

Medlemsutskick med programaktiviteter har skickats ut två gånger under året.

Artiklar och annonser om föreningens aktiviteter har varit införda i Säffletidningen vid flera tillfällen.

Styrelsen har främst ägnat tid åt bevakning av lokala frågor kring utveckling och planering. Styrelsen har dessutom arbetat med att skapa ett vår- och höstprogram.

Kretsen bestod vid årets slut av 221 medlemmar, en ökning med 14 personer under året.

 

Skrivelser och synpunkter har lämnats i följande ärenden:

Till Gothia Vind: Skriftligt samråd, Vindpark Knöstad

Till Hushållningssällskapet: Ansökan om tillstånd för utökad djurhållning, Åhs säteri

Till Trafikverket: Angående vägbygge, Västra Kilavägen

 

Aktiviteter och program

5 febr   Vänerns stränder, föredrag av Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen, 47 åhörare

27 mars Brosjön, restaurering av en fågelvåtmark, Niklas Wahlström, Länsstyrelsen, 24 åhörare

9 april   Studiebesök på Guteruds gård, ca 20 deltagare

27 april Vårfåglar vid Brosjön, 8 deltagare

10 maj   Inflyttarmässa på Medborgarhuset, några hundra besökare

11 maj   Vandring Sjönnebol – Dalen, 4 deltagare

26 sept Skogen som klassrum, 22 lärare, från vår krets två deltagare

28 sept Segerstad, 11 deltagare

4 okt     Kycklingdalen, 4 deltagare

16 okt   Seniormässa, några hundra besökare, från vår krets tre deltagare

 

Säffle den 19 mars 2015

För Naturskyddsföreningen i Säffles styrelse

 

Bengt Persson, ordförande